Activiteiten

De Paddenstoelen Werkgroep Drenthe organiseert in het hoofdseizoen, tussen eind augustus en half november, regelmatig paddenstoelenexcursies naar bekende en minder bekende natuurgebieden in de provincie. Een enkele keer ook naar terreinen buiten Drenthe. De leiding is in handen van een ervaren paddenstoelendeskundige uit de werkgroep.

Jaarlijks wordt vroeg in de lente een Zwamdag gehouden, een bijeenkomst van paddenstoelenliefhebbers met een terugblik op het afgelopen jaar, voordrachten over uiteenlopende mycologische onderwerpen en vaak een korte excursie. En natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten in een informele sfeer.

In voorkomende gevallen worden werkavonden georganiseerd, waarop paddenstoelenvondsten worden gedemonstreerd en besproken. Deelnemers kunnen zelf verse paddenstoelen meenemen ter bespreking. Vaak wordt tijdens een werkavond speciaal aandacht geschonken aan een bepaalde groep paddenstoelen onder leiding van een deskundige op dat gebied.

Alle activiteiten van de PWD zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden. In de meeste gevallen is geen aanmelding vooraf vereist, tenzij anders aangekondigd.

ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD) IN 2019


EXCURSIES

Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor belangstellenden, ook voor introducés en beginners. Alleen voor de excursie van 4 november is opgave vooraf noodzakelijk. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie kort van tevoren worden afgelast. Dit wordt per mail meegedeeld aan regelmatige excursiegangers en tevens wordt het op deze website bekend gemaakt. Dus houd deze berichten gedurende het seizoen in de gaten!
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd, vaak ten behoeve van de beheerders van deze gebieden. Er wordt ook aandacht gegeven aan instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol.
Na afloop van de excursies worden doorgaans geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het vaak veel later binnenkomen van nadeterminaties. Soms worden op de website wel bijzondere vondsten gedeeld in de rubriek nieuws of waarnemingen.
Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving.
In de nieuwsbrief van 2020 zullen beknopte verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.

MYCOLOGEN, 2015-11-16, PWD excursie Havelterberg-2 - kopie


Telefoonnummers en mailadressen van excursieleiders

Eef Arnolds 0593-523645 06-15267415 eefarnolds@hetnet.nl
Rob Chrispijn 0521-381934 06-43506780 rob.chrispijn@hetnet.nl

Excursies in 2019

Maandag 26 augustus. Bossen bij Lieveren.
Rond Lieveren liggen enkele kleinere en grotere bospercelen op keileem en potklei die in het verleden al vroeg in het seizoen interessante soorten opleverden die karakteristiek zijn voor rijkere kleibodems. Het Lieverderbosch is daarvan het meest bekend. In het beekdal van het Lieversche Diep liggen een paar fraaie broekbosjes en struwelen. Eventueel kunnen we tevens de Kleibosch bij Foxwolde bezoeken met de fameuze eikenlaan, soms rijk aan bijzondere boleten en andere kleibossoorten.
Verzamelen om 10 uur langs de Zwarte weg ten noorden van Lieveren (coörd. 226,4 – 571,4). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 9 september. Nieuwe en oude natuur rond Drijber en Stuifzand.
In het kader van de herinrichting van het dal van het Oude Diep en de omgeving van de VAM zijn recent nieuwe natuurgebiedjes ontstaan, waaronder spontane en aangeplante bosjes op kalkhoudende keileem. Deze kunnen voor paddenstoelen heel interessant zijn, gezien de vondst van bijvoorbeeld de Moerasringboleet tijdens een PWD-excursie van een paar jaar geleden. We bezoeken ook een paar bosjes die niet eerder mycologisch onderzocht zijn. Nabij Stuifzand liggen ook oude gemengde bossen op schrale grond die de moeite waard zijn.
Verzamelen om 10 uur ten zuiden van Drijber op de parkeerplaats langs De Blinkert ter hoogte van de Hulzedink (coörd. 232,0-533,05). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 23 september. Landgoed Linde en Schrapveen.
We zijn vandaag welkom op het privé landgoed Linde bij het gelijknamige dorpje ten zuiden van Zuidwolde. Jonge landgoederen leveren vaak mycologische verrassingen op en van landgoed Linde is nog weinig bekend. Daarna staat het nabijgelegen Schrapveen op het programma, onderdeel van het uitgestrekte Reestdalreservaat van Het Drentse Landschap. Het Schrapveen is bij plantenkenners befaamd om zijn fraaie moeras- en schraallandvegetaties. Ook van de mycoflora van dit gebied weten we nog weinig.
Verzamelen om 10 uur bij de boerderij van de heer Luten aan de Linderweg (coörd. 226,6-517,7).Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 7 oktober. Golfbaan de Gelpenberg bij Aalden.
De beheerder van deze golfbaan heeft de PWD uitgenodigd om de paddenstoelen op hun terrein te inventariseren. De excursies van vorig jaar naar dit terrein werden geplaagd door droogte. Dit gebied van circa 80 ha omvat ook stroken bos, stukjes heide en schraal grasland. Er zijn eerder al veel gegevens verzameld over planten, vogels en insecten. De uitkomsten spelen een rol bij het beheer van de natuurelementen. Indien we op de golfbaan zijn uitgekeken, kunnen we in de omgeving van Aalden en Meppen diverse andere terreinen bezoeken die interessant zijn voor paddenstoelen.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de golfbaan aan de Gebbeveenweg (coörd. 243,3 – 535,6). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 21 oktober. Het Noordenveld bij Lhee.
Het Noordenveld vormde lange tijd een omvangrijke landbouwenclave in het Nationaal Park Dwingelderveld. Het is recent na grootschalige ontgrondingen ingericht voor de natuur. De vegetatie ontwikkelt zich er verrassend snel en voorspoedig. De hoogste tijd om daar ook naar paddenstoelen te gaan kijken! Als er tijd over is: in de directe omgeving liggen natuurlijk ook de fraaie, schrale bossen van het Lheederzand.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats in het Lheederzand ten zuiden van het infocentrum van Staatsbosbeheer bij Lhee (coörd. 224,3-537,2). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 4 november. Schepping bij Holthe.
Het privé natuurterrein van Eef Arnolds bij Holthe (Beilen) staat bekend als een paddenstoelenparadijs, zeer rijk aan soorten waaronder een groot aantal zeldzaamheden (zie onze atlas deel 1). Toch is er nooit eerder een PWD-excursie gehouden, mede omdat de mycoflora er al goed gemonitord wordt. Vandaag is er de gelegenheid om Schepping te bezoeken. In verband met de relatief kleine omvang en kwetsbaarheid van het terrein wordt het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt. Daarom is opgave vooraf per mail (eefarnolds@hetnet.nl) in dit geval noodzakelijk, uiterlijk tot en met 1 november.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats en langs de weg bij Schepping, Holthe 21 (coörd. 233,0-540,1). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 18 november. Boswachterij Ruinen.
Boswachterij Ruinen is minder bekend dan andere boswachterijen in Drenthe, maar heeft paddenstoelenliefhebbers veel te bieden. We bezoeken hier onder meer drie oude, mycologisch waardevolle sparrenopstanden die op voordracht van de PWD door Staatsbosbeheer aangewezen zijn als naaldbosreservaat. We zijn benieuwd hoe de mycoflora zich hier ontwikkeld heeft.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij het kantoor van Staatsbosbeheer bij de brandtoren ten westen van de Ruinerweg (coörd. 222,05-527,8). Leiding Rob Chrispijn.


Werkgroepavonden

mycologen-2014-11-04-pwd-avond-holthe-groep-1-kopie

Samen paddenstoelen determineren op een werkgroepavond in Holthe

Dit jaar zijn twee thematische werkgroepavonden gepland, in aansluiting op PWD-excursies. Op deze avonden verzorgt een deskundige een inleiding over het gekozen onderwerp, gevolgd door het gezamenlijk bekijken van vers verzameld materiaal. Iedere deelnemer kan zelf paddenstoelen ter bestudering meenemen. Dit is dé kans om kennis op te doen over een bepaalde groep paddenstoelen.
Evenals bij excursies kunnen deze avonden worden afgelast indien er onvoldoende studiemateriaal voorhanden is. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk.

Dinsdag 27 augustus. Avond gewijd aan russula’s. Inleider is Gerrit Jansen, actief in het russulaproject voor Flora agarcina neerlandica. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen.
Dinsdag 5 november. Avond gewijd aan graslandpaddenstoelen. Inleider is Eef Arnolds, gespecialiseerd in graslandpaddenstoelen. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen.

Zwamdag 2020

cropped-pad-helvella-lacunosa-2017-08-11-holthe-schepping-bekalkte-leem-2-kopie-1.jpg

Zwarte kluifzwam (Helvella lacunosa) 

De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 4 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend jaar bekend gemaakt, op deze website gepubliceerd en per mail aan de werkgroepsleden toegezonden.